ရုပ်ပုံပြသခြင်း။

စက်ရုံ

fac

ကုမ္ပဏီ

com1
com2
com3

လှုပ်ရှားမှုများ

လှုပ်ရှားမှုများ
လှုပ်ရှားမှုများ ၁
လှုပ်ရှားမှုများ ၂
လှုပ်ရှားမှု ၃

ပြပွဲ

exh1
exh2
exh3
exh4
exh5
ex1
ex2
ex6
ex5
ex3